Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search job

Sứ mạng: “KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TÍCH CỰC, HỌC TẬP CHẤT LƯỢNG, NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

(1) Trường Đại học Thành Đô kiến tạo cho người học không gian tích hợp Học – Hành – Nghề - Nghiệp, gắn kết hài hòa giữa học tập, nghiên cứu, giảng dạy, huấn luyện, thực hành, trải nghề và hướng nghiệp.

(2) Tạo cơ hội để mọi thành viên: được tham gia, dẫn dắt và truyền cảm hứng theo nguyên lý "Trí – Năng – Nhân – Hòa"; biết tư duy giải quyết vấn đề; biết quản trị và giao tiếp hiệu quả; biết nghiên cứu độc lập, tự học và tự hoàn thiện.

(3) Đóng góp thích cực và chủ động vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho cộng đồng và đất nước.

 

Tầm nhìn đến năm 2030: "TOP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC VIỆT NAM VỚI 6 TRỤ CỘT: "CÔNG - DU - NGÔN - KINH - QUẢN - SỨC" Trường Đại học Thành Đô trở thành một trong những trường đại học tư thục hàng đầu ở Việt Nam, với đặc tính nổi trội là tính thực hành và tính hướng nghiệp; phát triển vững chắc trên 6 trụ cột về: “Công nghệ - Du lịch – Ngôn ngữ - Kinh tế - Quản lý - Sức khỏe”; có uy tín trong đào tạo và hợp tác quốc tế.
 

Giá trị cốt lõi:  Giá trị cốt lõi của Trường Đại Học Thành Đô được kết tinh bởi: “CHÂN - CHÍNH - CHUYÊN - CHẤT”
Chân Thành: Thái độ chân thành, suy nghĩ hướng về chân lý, hành xử từ chân, gốc của vấn đề.

Chính trực: Thái độ chính trực, luôn theo quy luật chính đáng, hành xử chính xác.

Chuyên nghiệp: Tác phong chuyên nghiệp, hành xử chuyên tâm, chuyên cần.

Chất lượng: Hệ thống chất lượng, hành xử theo bản chất sự việc, tôi luyện khí chất.

THANH DO UNIVERSITY Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.